បើចង់ដឹងពីកម្រិតនៃសន្ទស្សន៍កាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV ប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីបង្ការខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់ មកស្គាល់កម្មវិធីទូរសព្ទដ៏ល្បីមួយនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យល់ដឹង៖ សន្ទស្សន៍នៃការកើនឡើងកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV អាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងទាំងអស់គ្នា ដូចជាប៉ះពាល់ដល់ស្បែកនិងភ្នែក ប្រសិនបើយើងមិនបានរកវិធីការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ បើតាមការចេញផ្សាយសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា ផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បង្ហាញថា នៅតំបន់ឥណ្ឌូចិន ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នឹងទទួលរងឥទ្ធិពលកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV មានសន្ទស្សន៍កម្រិត១០គួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន នៅចន្លោះម៉ោង១០ព្រឹកដល់២រសៀល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាទូទៅ ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងពីកម្រិតនៃសន្ទស្សន៍កាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV អ្នកអាចចូលមើលកម្មវិធីអាកាសធាតុនានាក្នុងទូរសព្ទ មុននឹងធ្វើដំណើរចេញទៅខាងក្រៅ។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ ខ្មែរឡូតនឹងលើកយកកម្មវិធីទូរសព្ទមួយដ៏ល្បីមកនិយាយ គឺ The Weather Channel ដែលមានបង្ហាញទាំងកម្រិតនៃសន្ទស្សន៍កាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV និងផែនទីផងដែរ។ ចំណុចខុសប្លែកពីកម្មវិធីអាកាសធាតុដទៃទៀត គឺថាកម្មវិធី The Weather Channel មានបង្ហាញផែនទីនៃកម្រិតសន្ទស្សន៍កាំរស្មី UV ដែលព្យាករណ៍ប្រចាំម៉ោងនិងថ្ងៃ ងាយស្រួលឲ្យយើងដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ និងត្រូវបង្ការខ្លួនទុកជាមុន។ អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីមួយនេះបាន ទាំងនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីឆែករកមើលកម្រិតសន្ទស្សន៍កាំរស្មីព្រះអាទិត្យ ​UV នៅលើផែនទីនៃកម្មវិធីមួយនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដូចវិធីខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ដំបូងអ្នកត្រូវចូលចុចលើពាក្យ Radar (រ៉ាដា)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. វានឹងនាំយើងចូលទៅកាន់ផែនទី បន្ទាប់មកចុចលើចំណុចពាក្យ Layers

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. រួចវានឹងនាំយើងទៅដល់ផ្ទាំងថ្មីមួយទៀត ដោយយើងត្រូវអូសរកមើលនិងចុចលើពាក្យ UV Index ហើយចេញទៅមើលផែនទីវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូរចងចាំថា នៅពេលកម្រិតនៃសន្ទស្សន៍កាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV កើនឡើងខ្លាំង ពួកយើងត្រូវរកវិធីការពារខ្លួន មុននឹងចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះ ដូចជាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បិទជិត (អាវដៃវែងនិងខោជើងវែង) ពាក់មួកឬបាំងឆ័ត្រ ប្រើប្រាស់វ៉ែនតាការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យ លាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃ និងព្យាយាមជ្រកនៅក្រោមម្លប់ឲ្យបានច្រើន៕ នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់​khmerload។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា UV ពាក្យពេញគឺ ultraviolet ray កាំរស្មីយូវីមាន៣ប្រភេទគឺ UVC, UVB និង UVA
☀️UVC: កាំរស្មីព្រះអាទិត្យដែលចាំងជះមកប៉ះនឹងស្រទាប់ខាងលើគេបង្អស់នៃស្បែករបស់យើង ដែលគេហៅថា Epidermis

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

☀️UVB: កាំរស្មីព្រះអាទិត្យដែលមានសមត្ថភាពអាចទំលុះដល់ស្រទាប់ទី២ នៃស្បែករបស់យើងដែលគេហៅថា Dermis ហើយធ្វើឲ្យស្បែឡើងក្រហម ហើម ជាំ និងអាចម៍រុយជាដើម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

☀️UVA: គឺជាកាំរស្មីដែលខ្លាំងបំផុតអាចចូលទៅទំលុះដល់ស្រទាប់ទី៣ នៃស្បែកដែលគេហៅថា Hypodermis វាអាចបង្កឲ្យស្បែកខូចខ្លាំង បាត់បង់ខូឡាហ្សែន DNA និងចាប់ផ្ដើមជ្រាវជ្រួញឬយារធ្លាក់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment