តារាស្រីចិន Shu Qi ប្រកាន់រឿងប្រើបន្ទប់ទឹករហូតអត់និយាយរក Carina យ៉ាងយូរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង Shu Qi តារាភាពយន្តតៃវ៉ាន់ឈ្មោះល្បីជួបរឿងរំខានមិនស្រួលចិត្តឡើយ បញ្ហា​ទៅ​ប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹករបស់តារាភាពយន្តហុងកុងឈ្មោះល្បីនាង Carina Lau ។ Carina Lau នាងជាមនុស្សម្នាក់ប្រកាន់រឿងប្រើបន្ទប់ទឹកណាស់ នាងមិនអនុញាតិអោយ​នរណា​ម្នាក់ប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកជាមួយនាងឡើយសូម្បីលោក Tony Leung ដែលជាប្តីរបស់​នាងក៏មិនលើកលែង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹក បានធ្វើអោយតារាទាំងពីរនាក់ដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នា​ល្អូនល្អឺន​ឈប់​និយាយរកគ្នាយ៉ាងយូរ ប៉ុន្តែក្រោយមក Carina ក៏សុំទោស Shu Qi វិញ ដោយបក​ស្រាយថា នេះជាទម្លាប់ចម្លែក​ខុសគេរបស់នាង ដែលមិនអាចប្រើប្រាស់​បន្ទប់ទឹកជាមួយ​និងអ្នកដទៃ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅឆ្នាំ១៩៩៨ នៅពេលCarina ជួបជាមួយ Shu Qi ថតរឿងស្នេហាបែបកំប្លែង Love Generation Hong Kong ហើយពួកគេស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងណាស់ ហើយCarina តែងតែហៅShu Q ទៅផ្ទះរបស់នាងលែងម៉ាជាំង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេក៏ត្រូវចប់ ។ នៅថ្ងៃមួយពេល Shu Qi ទៅផ្ទះ Carina ហើយ​នាងពិតជាត្រូវការប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកណាស់។ នាងក៏ប្រើបន្ទប់ទឹករបស់ Carina ពេលនោះ Carina  ខឹងខ្លាំង នាងក៏ហៅក្រុមការងារអោយផ្លាស់ប្តូរសំភារៈក្នុងបន្ទប់ទឹក ។ ពិតជាគួរ​អោយ​អាណិត Shu Qi ណាស់នាងមិនគួរធ្វើរឿងធំបែបនេះសោះ ។ ដោយសាររឿងនេះ ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ឈប់និយាយគ្នាយ៉ាងយូរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅតែពី Carina Lau ទៅតារាស្រីចិននាង Li Bingbing ក៏មានបញ្ហារឿងអនាម័យផងដែរ។ តារាស្រីនាង Bingbing  ពិបាកនឹងរកអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងផ្ទះណាស់ ទោះជានាង​អោយ​ប្រាក់ខែដ៏ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយ នោះក៏ព្រោះបទដ្ឋានស្តង់ដា​អនាម័យ​របស់​នាងមានកម្រិត​ខ្ពស់ខ្លាំងពេក ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពពី​តារា​ញូស៍​

Related posts

Leave a Comment